info@light-sci.com           Tel: 021-5663-5528
产品详情
分享到:
光环境与眩光测试仪器
类型: 照明及材料光学
品牌: 上海楚光
型号: CG 90D
产品详情


Glare Go系列眩光评估系统


Glare Go系列是为现场眩光和亮度测量的测试系统,它具有多种测试功能眩光02.png