info@light-sci.com           Tel: 021-5663-5528
产品详情
分享到:
多角度光谱亮度计
类型: Display
品牌: Gamma Scientific Inc.
型号: GS-1164
产品详情


    新型GS-1164光谱辐射计同时具有4角度测量功能,具备机械和高速电子快门,以及嵌入式超高速闪烁传感器,可实现高达100k样本/秒的速度。

      该产品测量非常稳定,完全适用于生产线或在实验室中使用。